مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا تریبلکس - قیمت ویلا تریبلکس در شمال - ویلا تریبلکس استخردار

 • خانه

خرید ویلا تریبلکس؛ ویلا تریبلکس ساحلی؛ ویلا لاکچری تریبلکس استخردار؛ خرید ویلا تریبلکس جنگلی؛ قیمت ویلا تریبلکس

خرید ویلا تریبلکس

 • زمین 500 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - واز
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - کلارآباد
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 6000 متر
 • ، بنا 700 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 490 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 233 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - کیاکلا
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 10000 متر
 • ، بنا 1500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 255 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 520 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 4500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 4100 متر
 • ، بنا 1100 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 1900 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 2000 متر
 • ، بنا 1100 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 1700 متر
 • ، بنا 1600 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 288 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، ساری - ساری
 • زمین 128 متر
 • ، بنا 243 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 410 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - ایرکا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 385 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 290 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 375 متر
 • ، بنا 425 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود