مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا تریبلکس

 • خانه

خرید ویلا تریبلکس

خرید ویلا تریبلکس

 • زمین 438 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - چاکسر
 • زمین 540 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - دشت نور
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 380 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 412 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - اهلم
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - بیشه‌کلا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 430 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 242 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 380 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 480 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 357 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 640 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 580 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - ایرکا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - زوات غرب
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
خانه رویایی تو سفارش بده!!
 • زمین 1100 متر
 • ، بنا 1000 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چمستان - ایرکا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 420 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 460 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - ایرکا
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 800 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 100 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 700 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 550 متر
 • ، بنا 420 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 1600 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
خانه رویایی تو سفارش بده!!
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 640 متر
 • ، بنا 480 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - رویان
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید