مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا فلت - ویلا همکف مدرن - ویلا فلت شیک زیر قیمت - ویلا فلت ارزان

 • خانه

خرید ویلا فلت در چمستان؛ خرید ویلا فلت ارزان؛ ویلای فلت ارزان در شمال؛ قیمت ویلا فلت جنگلی، خرید ویلا ارزان.

خرید ویلا فلت

 • زمین 220 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - تسبیح کلا
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - گندياب
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بنفشه ده
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 65 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 115 متر
 • ، بنا 60 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 125 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 115 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 60 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بنفشه ده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 105 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - لاویج
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 113 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - ورازده سفلی
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - سلیاکتی
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بنفشه ده