مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا فلت

خرید ویلا فلت

 • زمین 195 متر
 • ، بنا 91 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 530 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - دشت نور
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - حاجی کلا
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 225 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 110 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - روکش
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - کاسمده
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 60 متر
 • ، 1 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
خانه رویایی تو سفارش بده!!
 • زمین 316 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - علی آباد عسگرخان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - آهودشت
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - مرزنده
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 291 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - روکش
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عرب خیل
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 248 متر
 • ، بنا 108 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 145 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 225 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - معلم کلا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 555 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 84 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 910 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
خانه رویایی تو سفارش بده!!
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، تنکابن - شهسوار
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید