مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا فلت - ویلا همکف مدرن - ویلا فلت شیک زیر قیمت - ویلا فلت ارزان

 • خانه

خرید ویلا فلت در چمستان؛ خرید ویلا فلت ارزان؛ ویلای فلت ارزان در شمال؛ قیمت ویلا فلت جنگلی، خرید ویلا ارزان.

خرید ویلا فلت

 • زمین 220 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 105 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 235 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 238 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 118 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 407 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - درکاپی
 • زمین 255 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - درکاپی
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - مرزنده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 3000 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - اسپی کلا
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 205 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - چنگاز