مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا فلت - ویلا همکف مدرن - ویلا فلت شیک زیر قیمت - ویلا فلت ارزان

 • خانه

خرید ویلا فلت در چمستان؛ خرید ویلا فلت ارزان؛ ویلای فلت ارزان در شمال؛ قیمت ویلا فلت جنگلی، خرید ویلا ارزان.

خرید ویلا فلت

 • زمین 170 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - توران کلا
 • زمین 155 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - افراده
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - شوميا
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 145 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - جونه کلا
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - گالش پل
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 650 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - دارکلا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عرب خیل
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 290 متر
 • ، بنا 145 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 135 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 185 متر
 • ، بنا 105 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - تسبیح کلا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهرک امام
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - اناده
 • زمین 125 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 195 متر
 • ، بنا 91 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - حاجی کلا
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر