مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا دوبلکس

خرید ویلا دوبلکس

 • زمین 350 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - میدان معلم سرخرود
 • زمین 468 متر
 • ، بنا 480 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - علمده شرقی
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - گلشهر
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - کلاردشت
 • زمین 275 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 390 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
خانه رویایی تو سفارش بده!!
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 390 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 370 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بنجکول
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - گالش پل
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 335 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
 • زمین 341 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 165 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 970 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 550 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
خانه رویایی تو سفارش بده!!
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 222 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - زوات غرب
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید