مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا نیم پیلوت - ویلا نیم پیلوت شیک - نیم پیلوت نما مدرن

 • خانه

خرید ویلا نیم پیلوت- ویلا نیم پیلوت شهرکی- ویلا ساحلی نیم پیلوت- قیمت ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت

 • زمین 195 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - مرزنده
 • زمین 215 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - مرزنده
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 290 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - لاویج
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - چنگاز
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - لاویج
 • زمین 253 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - دارکلا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 149 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 370 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 94 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 125 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 390 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - روکش
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - ورازده سفلی
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 215 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 215 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد