مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید زمین و باغ ساحلی

خرید زمین و باغ ساحلی

پیش پرداخت: 8 میلیارد تومان

 • متراژ 985 متر
 • طول بر 40 متر
 • عرض گذر 22 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 12 میلیارد تومان

 • متراژ 1032 متر
 • طول بر 45 متر
 • عرض گذر 25 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 10 میلیارد تومان

 • متراژ 1086 متر
 • طول بر 50 متر
 • عرض گذر 22 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 500 میلیون تومان

 • متراژ 210 متر
 • طول بر 20 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 200 میلیون تومان

 • متراژ 250 متر
 • طول بر 25 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 530 متر
 • طول بر 15 متر
 • عرض گذر 15 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 1500 متر
 • طول بر 15 متر
 • عرض گذر 15 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 701 متر
 • طول بر 16 متر
 • عرض گذر 60 متر
 • نوع کاربری سایر
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 3200 متر
 • طول بر 80 متر
 • عرض گذر 120 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 3200 متر
 • طول بر 40 متر
 • عرض گذر 40 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 214 متر
 • طول بر 8 متر
 • عرض گذر 24 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 7000 متر
 • طول بر 30 متر
 • عرض گذر 25 متر
 • نوع کاربری کشاورزی
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 260 متر
 • طول بر 18 متر
 • عرض گذر 14 متر
 • نوع کاربری سایر
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 250 متر
 • طول بر 25 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 9500 متر
 • طول بر 182 متر
 • عرض گذر 52 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 1200 متر
 • طول بر 40 متر
 • عرض گذر 30 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 5000 متر
 • طول بر 125 متر
 • عرض گذر 40 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 270 متر
 • طول بر 27 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید