مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید زمین و باغ ساحلی

خرید زمین و باغ ساحلی

قیمت کل: 33 میلیارد تومان

 • متراژ 1500 متر
 • طول بر 15 متر
 • عرض گذر 15 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 200 میلیارد تومان

 • متراژ 3200 متر
 • طول بر 80 متر
 • عرض گذر 120 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 155 میلیارد تومان

 • متراژ 3200 متر
 • طول بر 40 متر
 • عرض گذر 40 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 2.8 میلیارد تومان

 • متراژ 214 متر
 • طول بر 8 متر
 • عرض گذر 24 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.7 میلیارد تومان

 • متراژ 7000 متر
 • طول بر 30 متر
 • عرض گذر 25 متر
 • نوع کاربری کشاورزی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.2 میلیارد تومان

 • متراژ 260 متر
 • طول بر 18 متر
 • عرض گذر 14 متر
 • نوع کاربری سایر
مشاهده جزییات

قیمت کل: 580 میلیون تومان

 • متراژ 250 متر
 • طول بر 25 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 30 میلیارد تومان

 • متراژ 9500 متر
 • طول بر 182 متر
 • عرض گذر 52 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 40 میلیارد تومان

 • متراژ 1200 متر
 • طول بر 40 متر
 • عرض گذر 30 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 50 میلیارد تومان

 • متراژ 5000 متر
 • طول بر 125 متر
 • عرض گذر 40 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 229 میلیون تومان

 • متراژ 270 متر
 • طول بر 27 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 86.800 میلیارد تومان

 • متراژ 6200 متر
 • طول بر 124 متر
 • عرض گذر 50 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 160 میلیون تومان

 • متراژ 200 متر
 • طول بر 10 متر
 • عرض گذر 20 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید