مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید زمین و باغ جنگلی

  خرید زمین و باغ جنگلی

  قیمت کل: 350 میلیون تومان

  • متراژ: 163 متر طول بر: 16 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: سایر
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 900 میلیون تومان

  • متراژ: 300 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 15 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.1 میلیارد تومان

  • متراژ: 280 متر طول بر: 28 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 800 میلیون تومان

  • متراژ: 400 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 320 متر طول بر: 12 متر عرض گذر: 27 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر طول بر: 25 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 10000 متر طول بر: 100 متر عرض گذر: 100 متر نوع کاربری: سایر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1180 متر طول بر: 55 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 334 متر طول بر: 28 متر عرض گذر: 12 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر طول بر: 25 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 484 متر طول بر: 26 متر عرض گذر: 18 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 370 متر طول بر: 30 متر عرض گذر: 6 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 220 متر طول بر: 17 متر عرض گذر: 13 متر نوع کاربری: سایر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 200 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 210 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 200 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 10000 متر طول بر: 200 متر عرض گذر: 50 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 230 متر طول بر: 16 متر عرض گذر: 15 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 230 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 8000 متر طول بر: 100 متر عرض گذر: 80 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر طول بر: 15 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 200 متر طول بر: 10 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 600 متر طول بر: 15 متر عرض گذر: 40 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 315 متر طول بر: 15 متر عرض گذر: 21 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1200 متر طول بر: 40 متر عرض گذر: 30 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 570 متر طول بر: 23 متر عرض گذر: 25 متر نوع کاربری: سایر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر طول بر: 0 متر عرض گذر: 0 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 241 متر طول بر: 15 متر عرض گذر: 30 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1200 متر طول بر: 27 متر عرض گذر: 38 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 6000 متر طول بر: 60 متر عرض گذر: 100 متر نوع کاربری: کشاورزی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 10000 متر طول بر: 100 متر عرض گذر: 100 متر نوع کاربری: کشاورزی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 400 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 400 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 400 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر طول بر: 10 متر عرض گذر: 30 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 220 متر طول بر: 100 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 4000 متر طول بر: 100 متر عرض گذر: 40 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 350 متر طول بر: 10 متر عرض گذر: 15 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 585 متر طول بر: 17 متر عرض گذر: 8 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید