مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید زمین و باغ جنگلی

خرید زمین و باغ جنگلی

پیش پرداخت: 7 میلیارد تومان

 • متراژ 10000 متر
 • طول بر 200 متر
 • عرض گذر 50 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 530 میلیون تومان

 • متراژ 230 متر
 • طول بر 16 متر
 • عرض گذر 15 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 670 میلیون تومان

 • متراژ 230 متر
 • طول بر 20 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1.25 میلیون تومان

 • متراژ 8000 متر
 • طول بر 100 متر
 • عرض گذر 80 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.2 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • طول بر 15 متر
 • عرض گذر 20 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 380 میلیون تومان

 • متراژ 200 متر
 • طول بر 10 متر
 • عرض گذر 20 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.7 میلیارد تومان

 • متراژ 600 متر
 • طول بر 15 متر
 • عرض گذر 40 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 2.5 میلیارد تومان

 • متراژ 315 متر
 • طول بر 15 متر
 • عرض گذر 21 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3 میلیارد تومان

 • متراژ 1200 متر
 • طول بر 40 متر
 • عرض گذر 30 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.4 میلیارد تومان

 • متراژ 570 متر
 • طول بر 23 متر
 • عرض گذر 25 متر
 • نوع کاربری سایر
مشاهده جزییات

قیمت کل: 2.8 میلیارد تومان

 • متراژ 363 متر
 • طول بر 14 متر
 • عرض گذر 26 متر
 • نوع کاربری تجاری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 0 میلیون تومان

 • متراژ 300 متر
 • طول بر 0 متر
 • عرض گذر 0 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.5 میلیارد تومان

 • متراژ 241 متر
 • طول بر 15 متر
 • عرض گذر 30 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

قیمت کل: 10 میلیارد تومان

 • متراژ 1200 متر
 • طول بر 27 متر
 • عرض گذر 38 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1.1 میلیارد تومان

 • متراژ 6000 متر
 • طول بر 60 متر
 • عرض گذر 100 متر
 • نوع کاربری کشاورزی
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 900 میلیون تومان

 • متراژ 10000 متر
 • طول بر 100 متر
 • عرض گذر 100 متر
 • نوع کاربری کشاورزی
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 400 متر
 • طول بر 20 متر
 • عرض گذر 20 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 400 متر
 • طول بر 20 متر
 • عرض گذر 20 متر
 • نوع کاربری مسکونی
مشاهده جزییات
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید