مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 445 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 290 متر
 • ، بنا 145 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 275 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
 • زمین 225 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - اوجاکسر
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - اوجاکسر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - آهودشت
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - دارکلا
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 135 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 470 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 255 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - روکش
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 225 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 460 متر
 • ، بنا 340 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 670 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 540 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 255 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 145 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 202 متر
 • ، بنا 184 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - توران کلا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - اناده
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک