مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 260 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - ایرکا
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باغبان کلا
 • زمین 110 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 612 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - لتینگان
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 290 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - شوميا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 1240 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 310 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 520 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
WhatsApp Chat