مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 280 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 650 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 460 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - امیر رود
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - امیر رود
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - امیر رود
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 440 متر
 • ، بنا 266 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - چنگاز
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 520 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 720 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده اولیا
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - دارکلا
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - آهودشت
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کردآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عرب خیل
 • زمین 265 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون