مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 210 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 264 متر
 • ، بنا 183 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 205 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 261 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 386 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 341 متر
 • ، بنا 234 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 290 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چهارمحل
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 900 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 347 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 310 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - میدان معلم سرخرود
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - توران کلا
 • زمین 155 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - افراده