مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 300 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - اسپی کلا
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - توران کلا
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - دارکلا
 • زمین 201 متر
 • ، بنا 225 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - علی آباد
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 110 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 155 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - کاسمده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 515 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - آهودشت
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - توران کلا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - تسبیح کلا
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 1100 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - لاویج
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گالش پل
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
WhatsApp Chat