مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 251 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - آهودشت
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چهارمحل
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - حربده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - عشق آباد
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - ایرکا
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - علی آباد
 • زمین 570 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - لتینگان
 • زمین 530 متر
 • ، بنا 430 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - لتینگان
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - کلارآباد
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 1 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 275 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 264 متر
 • ، بنا 183 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز