مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - ورازده سفلی
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 930 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 175 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 485 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 900 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - لتینگان
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - روکش
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 215 متر
 • ، بنا 125 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 420 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 12000 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - خوريه
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر