مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 240 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - ورازده سفلی
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - ورازده اولیا
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 283 متر
 • ، بنا 173 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - آهودشت
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 340 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 287 متر
 • ، بنا 145 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 1300 متر
 • ، بنا 630 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 390 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بنفشه ده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده سفلی
 • زمین 215 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 287 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 215 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 224 متر
 • ، بنا 193 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 401 متر
 • ، بنا 265 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 614 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - واز
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - تاشکوه
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد