مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی در شمال

 • زمین 300 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 370 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ایرکا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 125 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 630 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 550 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 380 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 420 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده اولیا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 165 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده اولیا
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده اولیا
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بنفشه ده
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 195 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 290 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - سلیاکتی
 • زمین 207 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 253 متر
 • ، بنا 169 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - چنگاز
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
WhatsApp Chat