مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 150 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 245 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 175 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - باغبان کلا
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - علی آباد
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - دارکلا
 • زمین 257 متر
 • ، بنا 105 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - آهودشت
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 495 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - بیشه‌کلا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - اناده
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 610 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 1050 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 1050 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - جاده خانه دریا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 680 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - علی آباد عسگرخان
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 225 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - علی آباد
WhatsApp Chat