مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 400 متر
 • ، بنا 235 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - تاشکوه
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 540 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - تسبیح کلا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 520 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 410 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 630 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 155 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 380 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - روکش
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - کاسمده
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک