مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی

 • زمین 350 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 195 متر
 • ، بنا 91 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - تسبیح کلا
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 530 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - دشت نور
 • زمین 540 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - دشت نور
 • زمین 468 متر
 • ، بنا 480 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - علمده شرقی
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 380 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - حاجی کلا
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - کلاردشت
خانه رویایی تو سفارش بده!!
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 275 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 225 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 110 متر
 • ، بنا 70 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 390 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
خانه رویایی تو سفارش بده!!
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - روکش
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 412 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - اهلم
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید