مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا جنگلی در شمال

 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 603 متر
 • ، بنا 465 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - چنگاز
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - درکاپی
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - چهارمحل
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - عشق آباد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 900 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - درکاپی
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 262 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - عشق آباد
 • زمین 155 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بنفشه ده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - شوميا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کردآباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - اناده
WhatsApp Chat