مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا ساحلی در شمال

 • زمین 210 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 312 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 252 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 245 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - رستم رود
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 205 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - اوجاکسر
 • زمین 10000 متر
 • ، بنا 1500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 490 متر
 • ، بنا 326 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 255 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 235 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 118 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 4100 متر
 • ، بنا 1100 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 1900 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - کلارآباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 242 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 2000 متر
 • ، بنا 1100 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 1700 متر
 • ، بنا 1600 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 268 متر
 • ، بنا 265 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 288 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 290 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، ساری - ساری
 • زمین 128 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 128 متر
 • ، بنا 243 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 216 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 185 متر
 • ، بنا 165 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
WhatsApp Chat