مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا ساحلی در شمال

 • زمین 150 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 2718 متر
 • ، بنا 2000 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 5200 متر
 • ، بنا 3400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 293 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 218 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 470 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 1130 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 630 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 435 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - بیشه کلا
 • زمین 238 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 530 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - چاکسر
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 264 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 850 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - کلارآباد
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 6000 متر
 • ، بنا 700 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 205 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 490 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، بابلسر - اوجاکسر
 • زمین 900 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 630 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 735 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
WhatsApp Chat