مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا ساحلی

 • زمین 242 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 165 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 750 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 420 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 290 متر
 • ، بنا 340 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 100 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 550 متر
 • ، بنا 420 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 940 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 650 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - رستم رود
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 136 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 315 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - معلم کلا
 • زمین 211 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - چاکسر
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 514 متر
 • ، بنا 680 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 6000 متر
 • ، بنا 1000 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 2718 متر
 • ، بنا 2000 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 5200 متر
 • ، بنا 3400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 293 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 218 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
WhatsApp Chat