مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا ساحلی

 • زمین 140 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 2150 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 275 متر
 • ، بنا 390 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 890 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 640 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 316 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 580 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - علی آباد عسگرخان
 • زمین 1800 متر
 • ، بنا 750 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 408 متر
 • ، بنا 507 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 560 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 340 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 820 متر
 • ، بنا 480 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - میدان معلم سرخرود
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 660 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - بیشه کلا
 • زمین 438 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - چاکسر
 • زمین 455 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - چاکسر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - میدان معلم سرخرود
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - گلشهر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - بیشه‌کلا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 390 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
WhatsApp Chat