مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا ساحلی

 • زمین 221 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 264 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 245 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 490 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 202 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گالش پل
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - حاجی کلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 460 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - میدان معلم سرخرود
 • زمین 1100 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 242 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 252 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 540 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 2150 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 275 متر
 • ، بنا 390 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 890 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 640 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 316 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 580 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - علی آباد عسگرخان
 • زمین 1800 متر
 • ، بنا 750 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر