مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی

  پیش پرداخت: 30 میلیارد تومان

  • متراژ: 1130 متر بنا: 300 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 25 میلیارد تومان

  • متراژ: 630 متر بنا: 300 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 500 متر بنا: 330 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ: 435 متر بنا: 250 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ: 300 متر بنا: 130 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 6 میلیارد تومان

  • متراژ: 238 متر بنا: 350 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ: 220 متر بنا: 240 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ: 500 متر بنا: 330 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 11 میلیارد تومان

  • متراژ: 220 متر بنا: 530 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ: 280 متر بنا: 320 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5 میلیارد تومان

  • متراژ: 300 متر بنا: 264 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 11.2 میلیارد تومان

  • متراژ: 850 متر بنا: 600 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 6.3 میلیارد تومان

  • متراژ: 300 متر بنا: 260 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 4.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 260 متر بنا: 230 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 7.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 380 متر بنا: 390 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ: 360 متر بنا: 280 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 85 میلیارد تومان

  • متراژ: 1000 متر بنا: 900 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 100 میلیارد تومان

  • متراژ: 1000 متر بنا: 900 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 263 میلیارد تومان

  • متراژ: 6000 متر بنا: 700 متر اتاق: 7 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.75 میلیارد تومان

  • متراژ: 150 متر بنا: 205 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ: 250 متر بنا: 490 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 450 متر بنا: 780 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 350 متر بنا: 525 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 490 متر بنا: 525 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: یک سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر بنا: 220 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 900 متر بنا: 400 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: سه سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 220 متر بنا: 115 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 630 متر بنا: 280 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 735 متر بنا: 240 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 230 متر بنا: 320 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 210 متر بنا: 180 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 700 متر بنا: 350 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 500 متر بنا: 312 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.2 میلیارد تومان

  • متراژ: 280 متر بنا: 85 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ: 252 متر بنا: 100 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: سه سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر بنا: 245 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر بنا: 140 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 140 متر بنا: 90 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 205 متر بنا: 140 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید