مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا ساحلی در شمال

 • زمین 350 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - عبدالله آباد
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - حربده
 • زمین 204 متر
 • ، بنا 214 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - عبدالله آباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - حربده
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - حربده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - عبدالله آباد
 • زمین 550 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - حربده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 630 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 560 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 340 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 435 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 850 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - چاکسر
 • زمین 612 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 612 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 660 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 620 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 660 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 760 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 2500 متر
 • ، بنا 2000 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 221 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 264 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 245 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 490 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 202 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گالش پل
WhatsApp Chat