مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا ساحلی

خرید ویلا ساحلی

قیمت کل: 4.8 میلیارد تومان

 • متراژ 252 متر
 • زیربنا 216 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 6.5 میلیارد تومان

 • متراژ 358 متر
 • زیربنا 320 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.6 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 210 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 220 متر
 • زیربنا 245 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 300 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 9 میلیارد تومان

 • متراژ 385 متر
 • زیربنا 325 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 13 میلیارد تومان

 • متراژ 375 متر
 • زیربنا 425 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 15 میلیارد تومان

 • متراژ 3000 متر
 • زیربنا 190 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 240 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 190 میلیارد تومان

 • متراژ 5000 متر
 • زیربنا 245 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 4.8 میلیارد تومان

 • متراژ 246 متر
 • زیربنا 186 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 2.25 میلیارد تومان

 • متراژ 130 متر
 • زیربنا 226 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 20 میلیارد تومان

 • متراژ 500 متر
 • زیربنا 450 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 28 میلیارد تومان

 • متراژ 1350 متر
 • زیربنا 550 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1 میلیارد تومان

 • متراژ 210 متر
 • زیربنا 100 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.35 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 125 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.85 میلیارد تومان

 • متراژ 230 متر
 • زیربنا 130 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.45 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 170 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید