مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید آپارتمان در شمال

 • زمین 230 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 125 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 245 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 126 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 134 متر
 • ، بنا 116 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 1500 متر
 • ، بنا 3000 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 105 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 274 متر
 • ، بنا 183 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 266 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 1500 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 2500 متر
 • ، بنا 710 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 137 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 3400 متر
 • ، بنا 141 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 540 متر
 • ، بنا 118 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 1500 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 172 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - تمیشان
 • زمین 1800 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 1409 متر
 • ، بنا 2560 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 80 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، بابل - بابل
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 148 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 98 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 90 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل