مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید آپارتمان در شمال

 • زمین 3400 متر
 • ، بنا 128 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 117 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 3400 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 117 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 290 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 3400 متر
 • ، بنا 138 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 116 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 132 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 900 متر
 • ، بنا 108 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - چاکسر
 • زمین 3380 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 94 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 2000 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 155 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 900 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 133 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 87 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 144 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 341 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 3400 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 117 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 2000 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 3200 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 2000 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 2200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 208 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 105 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 3400 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 3400 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
WhatsApp Chat