مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید آپارتمان در شمال

  مناطق پر بازدید برای خرید آپارتمان در شمال

  خرید آپارتمان در شمال

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ: 3000 متر بنا: 90 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ: 180 متر بنا: 107 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 150 متر بنا: 100 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.8 میلیارد تومان

  • متراژ: 490 متر بنا: 145 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 320 متر بنا: 103 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 500 متر بنا: 105 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 90 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 500 متر بنا: 167 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 170 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: دو سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 700 متر بنا: 145 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 700 متر بنا: 145 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 340 متر بنا: 115 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 230 متر بنا: 160 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 200 متر بنا: 125 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: چهار سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر بنا: 245 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: سه سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 200 متر بنا: 150 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 150 متر بنا: 220 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: چهار سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 160 متر بنا: 126 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 134 متر بنا: 116 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: چهار سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 140 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: سه سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1500 متر بنا: 3000 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 350 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: یک سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 105 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 274 متر بنا: 183 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 266 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 17 میلیارد تومان

  • متراژ: 1500 متر بنا: 460 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 2500 متر بنا: 710 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 450 متر بنا: 137 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 3400 متر بنا: 141 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: سه سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 540 متر بنا: 118 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: دو سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1500 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر بنا: 172 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1800 متر بنا: 140 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1409 متر بنا: 2560 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 80 متر بنا: 80 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 500 متر بنا: 148 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: یک سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 500 متر بنا: 98 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: سه سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 120 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 90 متر بنا: 90 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید