مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور امید حسنی

درباره من

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 260 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 640 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 700 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 550 متر
 • ، بنا 420 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 6000 متر
 • ، بنا 1000 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 2718 متر
 • ، بنا 2000 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 3100 متر
 • ، بنا 1000 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، تنکابن - شهسوار
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 258 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - تاشکوه
 • زمین 257 متر
 • ، بنا 235 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 285 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چالوس - کلاردشت
 • زمین 1000 متر
 • ، متل قو - کلارآباد
 • زمین 414 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - جواهرده
 • زمین 6000 متر
 • ، بنا 700 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - کلارآباد
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - کلارآباد
 • زمین 252 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 233 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - کیاکلا
 • زمین 10000 متر
 • ، بنا 1500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 312 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 4100 متر
 • ، بنا 1100 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 410 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - نشتارود
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 1900 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
WhatsApp Chat