مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور امید حسنی

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

پیش پرداخت: 2.2 میلیارد تومان

 • متراژ 280 متر
 • زیربنا 85 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 8.8 میلیارد تومان

 • متراژ 500 متر
 • زیربنا 312 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 8 میلیارد تومان

 • متراژ 700 متر
 • زیربنا 350 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 39 میلیارد تومان

 • متراژ 1000 متر
 • زیربنا 600 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 12 میلیارد تومان

 • متراژ 700 متر
 • زیربنا 400 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 44 میلیارد تومان

 • متراژ 4100 متر
 • زیربنا 1100 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2.65 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 135 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 4.3 میلیارد تومان

 • متراژ 260 متر
 • زیربنا 190 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا دو سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2.75 میلیارد تومان

 • متراژ 410 متر
 • زیربنا 180 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 4.2 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 120 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 31 میلیارد تومان

 • متراژ 1900 متر
 • زیربنا 500 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 88 میلیارد تومان

 • متراژ 2500 متر
 • طول بر 50 متر
 • عرض گذر 50 متر
 • نوع کاربری تجاری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 9 میلیارد تومان

 • متراژ 800 متر
 • زیربنا 120 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 6.2 میلیارد تومان

 • متراژ 570 متر
 • زیربنا 240 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 66.5 میلیارد تومان

 • متراژ 1700 متر
 • زیربنا 1600 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 4.2 میلیارد تومان

 • متراژ 268 متر
 • زیربنا 265 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 15.5 میلیارد تومان

 • متراژ 1000 متر
 • زیربنا 600 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 12.5 میلیارد تومان

 • متراژ 1700 متر
 • زیربنا 400 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 4.2 میلیارد تومان

 • متراژ 400 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 5.6 میلیارد تومان

 • متراژ 220 متر
 • زیربنا 242 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 900 میلیون تومان

 • متراژ 334 متر
 • طول بر 28 متر
 • عرض گذر 12 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 10.5 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 288 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1.6 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • طول بر 25 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 4.5 میلیارد تومان

 • متراژ 500 متر
 • زیربنا 130 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 8.8 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 300 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 7.7 میلیارد تومان

 • متراژ 330 متر
 • زیربنا 290 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 5.9 میلیارد تومان

 • متراژ 230 متر
 • زیربنا 160 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 160 متر
 • زیربنا 130 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1.6 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 125 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا چهار سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 5 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 245 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 5 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 190 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 2.6 میلیارد تومان

 • متراژ 160 متر
 • زیربنا 126 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3800 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 260 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 6200 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 4.8 میلیارد تومان

 • متراژ 252 متر
 • زیربنا 216 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 6 میلیارد تومان

 • متراژ 400 متر
 • زیربنا 370 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 4.8 میلیارد تومان

 • متراژ 546 متر
 • زیربنا 400 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 12 میلیارد تومان

 • متراژ 1500 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 4.6 میلیارد تومان

 • متراژ 350 متر
 • زیربنا 300 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.2 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 210 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 5.8 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 172 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 12000 متر
 • زیربنا 500 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 1500 متر
 • زیربنا 400 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 203 متر
 • زیربنا 130 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 600 متر
 • زیربنا 325 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 580 متر
 • زیربنا 400 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 650 متر
 • زیربنا 600 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 1800 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 400 متر
 • زیربنا 380 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 380 متر
 • زیربنا 220 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 600 متر
 • زیربنا 386 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 170 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 450 متر
 • زیربنا 250 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 354 متر
 • زیربنا 260 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 460 متر
 • زیربنا 350 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 766 متر
 • طول بر 26 متر
 • عرض گذر 28 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 350 متر
 • زیربنا 250 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 320 متر
 • زیربنا 300 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 225 متر
 • زیربنا 150 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 30 میلیارد تومان

 • متراژ 2000 متر
 • زیربنا 1000 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 30 میلیارد تومان

 • متراژ 800 متر
 • زیربنا 700 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1.9 میلیارد تومان

 • متراژ 340 متر
 • زیربنا 240 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 5 میلیارد تومان

 • متراژ 330 متر
 • زیربنا 260 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 7 میلیارد تومان

 • متراژ 1800 متر
 • زیربنا 140 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات