مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  مشاور امید حسنی

  برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

  پیش پرداخت: 3.5 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 115 میلیارد تومان

  • متراژ 16333 متر
  • طول بر 150 متر
  • عرض گذر 110 متر
  • نوع کاربری تجاری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 180 میلیارد تومان

  • متراژ 6000 متر
  • زیربنا 1000 متر
  • اتاق 7 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 70 میلیارد تومان

  • متراژ 2718 متر
  • زیربنا 2000 متر
  • اتاق 7 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 20 میلیارد تومان

  • متراژ 3100 متر
  • زیربنا 1000 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.75 میلیارد تومان

  • متراژ 240 متر
  • زیربنا 120 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.5 میلیارد تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 130 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 39 میلیارد تومان

  • متراژ 1000 متر
  • زیربنا 600 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 320 میلیون تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 240 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 258 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 257 متر
  • زیربنا 235 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.1 میلیارد تومان

  • متراژ 280 متر
  • طول بر 28 متر
  • عرض گذر 10 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.5 میلیارد تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 285 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 19 میلیارد تومان

  • متراژ 1000 متر
  • طول بر 50 متر
  • عرض گذر 20 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 414 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 263 میلیارد تومان

  • متراژ 6000 متر
  • زیربنا 700 متر
  • اتاق 7 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 85 میلیارد تومان

  • متراژ 1000 متر
  • زیربنا 900 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 100 میلیارد تومان

  • متراژ 1000 متر
  • زیربنا 900 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 800 میلیون تومان

  • متراژ 400 متر
  • طول بر 20 متر
  • عرض گذر 20 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 33 میلیارد تومان

  • متراژ 450 متر
  • زیربنا 780 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 26 میلیارد تومان

  • متراژ 350 متر
  • زیربنا 525 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5.6 میلیارد تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 270 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 150 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 252 متر
  • زیربنا 100 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 6 میلیارد تومان

  • متراژ 233 متر
  • زیربنا 360 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 560 میلیون تومان

  • متراژ 250 متر
  • طول بر 25 متر
  • عرض گذر 10 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 410 میلیارد تومان

  • متراژ 10000 متر
  • زیربنا 1500 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.2 میلیارد تومان

  • متراژ 280 متر
  • زیربنا 85 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 8.8 میلیارد تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 312 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 8 میلیارد تومان

  • متراژ 700 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 12 میلیارد تومان

  • متراژ 700 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 44 میلیارد تومان

  • متراژ 4100 متر
  • زیربنا 1100 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.65 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 135 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.3 میلیارد تومان

  • متراژ 260 متر
  • زیربنا 190 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا دو سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.75 میلیارد تومان

  • متراژ 410 متر
  • زیربنا 180 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.2 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 120 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 31 میلیارد تومان

  • متراژ 1900 متر
  • زیربنا 500 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 88 میلیارد تومان

  • متراژ 2500 متر
  • طول بر 50 متر
  • عرض گذر 50 متر
  • نوع کاربری تجاری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 9 میلیارد تومان

  • متراژ 800 متر
  • زیربنا 120 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 6.2 میلیارد تومان

  • متراژ 570 متر
  • زیربنا 240 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 66.5 میلیارد تومان

  • متراژ 1700 متر
  • زیربنا 1600 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.2 میلیارد تومان

  • متراژ 268 متر
  • زیربنا 265 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 15.5 میلیارد تومان

  • متراژ 1000 متر
  • زیربنا 600 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 12.5 میلیارد تومان

  • متراژ 1700 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.2 میلیارد تومان

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5.6 میلیارد تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 242 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 900 میلیون تومان

  • متراژ 334 متر
  • طول بر 28 متر
  • عرض گذر 12 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 10.5 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 288 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.6 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • طول بر 25 متر
  • عرض گذر 10 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 8.8 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 7.7 میلیارد تومان

  • متراژ 330 متر
  • زیربنا 290 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5.9 میلیارد تومان

  • متراژ 230 متر
  • زیربنا 160 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 160 متر
  • زیربنا 130 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.6 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 125 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا چهار سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 245 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 5 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 190 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 2.6 میلیارد تومان

  • متراژ 160 متر
  • زیربنا 126 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3800 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 260 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 6200 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 4.8 میلیارد تومان

  • متراژ 252 متر
  • زیربنا 216 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 6 میلیارد تومان

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 370 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 4.8 میلیارد تومان

  • متراژ 546 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 12 میلیارد تومان

  • متراژ 1500 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 4.6 میلیارد تومان

  • متراژ 350 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.2 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 5.8 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 172 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 12000 متر
  • زیربنا 500 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 1500 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 203 متر
  • زیربنا 130 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 600 متر
  • زیربنا 325 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 580 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 650 متر
  • زیربنا 600 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 1800 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 380 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 380 متر
  • زیربنا 220 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 600 متر
  • زیربنا 386 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 170 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 450 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 354 متر
  • زیربنا 260 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 460 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 766 متر
  • طول بر 26 متر
  • عرض گذر 28 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 350 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 320 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 225 متر
  • زیربنا 150 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 30 میلیارد تومان

  • متراژ 2000 متر
  • زیربنا 1000 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 30 میلیارد تومان

  • متراژ 800 متر
  • زیربنا 700 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.9 میلیارد تومان

  • متراژ 340 متر
  • زیربنا 240 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 5 میلیارد تومان

  • متراژ 330 متر
  • زیربنا 260 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 7 میلیارد تومان

  • متراژ 1800 متر
  • زیربنا 140 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 12 میلیارد تومان

  • متراژ 540 متر
  • زیربنا 480 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 23 میلیارد تومان

  • متراژ 360 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 18 میلیارد تومان

  • متراژ 680 متر
  • زیربنا 600 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 4.9 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 1409 متر
  • زیربنا 2560 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 45 میلیارد تومان

  • متراژ 1200 متر
  • زیربنا 1000 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 35 میلیارد تومان

  • متراژ 800 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 180 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 2.4 میلیارد تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 180 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.9 میلیارد تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 180 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.9 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 12.5 میلیارد تومان

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 6.2 میلیارد تومان

  • متراژ 380 متر
  • زیربنا 500 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 5 میلیارد تومان

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 230 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 230 متر
  • زیربنا 220 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 700 متر
  • زیربنا 280 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا چهار سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 230 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 600 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 220 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات