مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  مشاور مهندس آغاز

  برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

  قیمت کل: 5.5 میلیارد تومان

  • متراژ 240 متر
  • زیربنا 280 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 5.2 میلیارد تومان

  • متراژ 245 متر
  • زیربنا 225 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 260 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 15 میلیارد تومان

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 205 متر
  • طول بر 10 متر
  • عرض گذر 8 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 7 میلیارد تومان

  • متراژ 350 متر
  • طول بر 15 متر
  • عرض گذر 10 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.4 میلیارد تومان

  • متراژ 230 متر
  • طول بر 11 متر
  • عرض گذر 8 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 2.5 میلیارد تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 86 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.5 میلیارد تومان

  • متراژ 3400 متر
  • زیربنا 155 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.5 میلیارد تومان

  • متراژ 150 متر
  • زیربنا 160 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 2.9 میلیارد تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 86 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 13.75 میلیارد تومان

  • متراژ 700 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 280 متر
  • زیربنا 185 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 40 میلیارد تومان

  • متراژ 514 متر
  • زیربنا 680 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.3 میلیارد تومان

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 91 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 5.9 میلیارد تومان

  • متراژ 3400 متر
  • زیربنا 142 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.9 میلیارد تومان

  • متراژ 170 متر
  • زیربنا 180 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 700 متر
  • زیربنا 150 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.2 میلیارد تومان

  • متراژ 150 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.9 میلیارد تومان

  • متراژ 208 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا دو سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.9 میلیارد تومان

  • متراژ 110 متر
  • زیربنا 240 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 280 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 25 میلیارد تومان

  • متراژ 630 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 3000 متر
  • زیربنا 90 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 30 میلیارد تومان

  • متراژ 1130 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.5 میلیارد تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 330 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 800 میلیون تومان

  • متراژ 225 متر
  • زیربنا 130 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 130 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 435 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 240 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 330 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 12 میلیارد تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 530 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ 280 متر
  • زیربنا 320 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.3 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 17 میلیارد تومان

  • متراژ 1500 متر
  • زیربنا 460 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 5.3 میلیارد تومان

  • متراژ 180 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 490 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 10 میلیارد تومان

  • متراژ 735 متر
  • زیربنا 240 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 170 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا دو سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 10 میلیارد تومان

  • متراژ 900 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 230 متر
  • زیربنا 320 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 210 متر
  • زیربنا 180 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 800 میلیون تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 115 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 10 میلیارد تومان

  • متراژ 630 متر
  • زیربنا 280 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 460 میلیارد تومان

  • متراژ 47000 متر
  • طول بر 450 متر
  • عرض گذر 100 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 165 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 185 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 450 متر
  • زیربنا 150 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 160 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 900 متر
  • زیربنا 270 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 245 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 8.8 میلیارد تومان

  • متراژ 10000 متر
  • طول بر 100 متر
  • عرض گذر 100 متر
  • نوع کاربری سایر
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 5.4 میلیارد تومان

  • متراژ 1130 متر
  • زیربنا 290 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.65 میلیارد تومان

  • متراژ 235 متر
  • زیربنا 110 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 13 میلیارد تومان

  • متراژ 490 متر
  • زیربنا 326 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 600 میلیون تومان

  • متراژ 238 متر
  • زیربنا 90 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.3 میلیارد تومان

  • متراژ 210 متر
  • طول بر 20 متر
  • عرض گذر 10 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • طول بر 20 متر
  • عرض گذر 10 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 520 میلیون تومان

  • متراژ 220 متر
  • طول بر 17 متر
  • عرض گذر 13 متر
  • نوع کاربری سایر
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 14 میلیارد تومان

  • متراژ 1000 متر
  • طول بر 30 متر
  • عرض گذر 30 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 500 میلیون تومان

  • متراژ 160 متر
  • طول بر 16 متر
  • عرض گذر 10 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 890 میلیون تومان

  • متراژ 100 متر
  • طول بر 16 متر
  • عرض گذر 6 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 216 متر
  • زیربنا 140 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 6.8 میلیارد تومان

  • متراژ 128 متر
  • زیربنا 243 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 10 میلیارد تومان

  • متراژ 1086 متر
  • طول بر 50 متر
  • عرض گذر 22 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 8 میلیارد تومان

  • متراژ 985 متر
  • طول بر 40 متر
  • عرض گذر 22 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 12 میلیارد تومان

  • متراژ 1032 متر
  • طول بر 45 متر
  • عرض گذر 25 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 7.3 میلیارد تومان

  • متراژ 140 متر
  • زیربنا 240 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 5.4 میلیارد تومان

  • متراژ 128 متر
  • زیربنا 230 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا دو سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 900 میلیون تومان

  • متراژ 200 متر
  • طول بر 20 متر
  • عرض گذر 10 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 185 متر
  • زیربنا 165 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.9 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 95 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا چهار سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 500 میلیون تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 100 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 25 میلیارد تومان

  • متراژ 2500 متر
  • زیربنا 710 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ 370 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 500 میلیون تومان

  • متراژ 210 متر
  • طول بر 20 متر
  • عرض گذر 10 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 230 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 8 میلیارد تومان

  • متراژ 1000 متر
  • زیربنا 600 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.9 میلیارد تومان

  • متراژ 230 متر
  • زیربنا 220 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.4 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 500 میلیون تومان

  • متراژ 270 متر
  • زیربنا 100 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 13 میلیارد تومان

  • متراژ 375 متر
  • زیربنا 425 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.5 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 190 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 2.9 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.3 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 21 میلیارد تومان

  • متراژ 701 متر
  • طول بر 16 متر
  • عرض گذر 60 متر
  • نوع کاربری سایر
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 140 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.9 میلیارد تومان

  • متراژ 255 متر
  • زیربنا 100 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 67 میلیارد تومان

  • متراژ 1500 متر
  • زیربنا 3000 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 30 میلیارد تومان

  • متراژ 700 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا چهار سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 4 میلیارد تومان

  • متراژ 530 متر
  • طول بر 15 متر
  • عرض گذر 15 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 33 میلیارد تومان

  • متراژ 1500 متر
  • طول بر 15 متر
  • عرض گذر 15 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 200 میلیارد تومان

  • متراژ 3200 متر
  • طول بر 80 متر
  • عرض گذر 120 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 15 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.7 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.7 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 105 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 155 میلیارد تومان

  • متراژ 3200 متر
  • طول بر 40 متر
  • عرض گذر 40 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 540 متر
  • زیربنا 118 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا دو سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 245 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 283 متر
  • زیربنا 330 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 15 میلیارد تومان

  • متراژ 3000 متر
  • زیربنا 190 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 450 متر
  • زیربنا 137 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 240 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 190 میلیارد تومان

  • متراژ 5000 متر
  • زیربنا 245 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 6.7 میلیارد تومان

  • متراژ 380 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.9 میلیارد تومان

  • متراژ 3400 متر
  • زیربنا 141 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 170 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 2.2 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 197 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 10 میلیارد تومان

  • متراژ 440 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 225 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 6.2 میلیارد تومان

  • متراژ 320 متر
  • زیربنا 375 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 7 میلیارد تومان

  • متراژ 360 متر
  • زیربنا 240 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ