مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور مهندس آغاز

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

 • متراژ 216 متر
 • زیربنا 140 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 6.8 میلیارد تومان

 • متراژ 128 متر
 • زیربنا 243 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 10 میلیارد تومان

 • متراژ 1086 متر
 • طول بر 50 متر
 • عرض گذر 22 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 8 میلیارد تومان

 • متراژ 985 متر
 • طول بر 40 متر
 • عرض گذر 22 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 12 میلیارد تومان

 • متراژ 1032 متر
 • طول بر 45 متر
 • عرض گذر 25 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

قیمت کل: 7.3 میلیارد تومان

 • متراژ 140 متر
 • زیربنا 240 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 5.4 میلیارد تومان

 • متراژ 128 متر
 • زیربنا 230 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 250 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا دو سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 900 میلیون تومان

 • متراژ 200 متر
 • طول بر 20 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

 • متراژ 185 متر
 • زیربنا 165 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.9 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 95 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا چهار سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 500 میلیون تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 100 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 25 میلیارد تومان

 • متراژ 2500 متر
 • زیربنا 710 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

 • متراژ 370 متر
 • زیربنا 210 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 500 میلیون تومان

 • متراژ 210 متر
 • طول بر 20 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 230 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 8 میلیارد تومان

 • متراژ 900 متر
 • زیربنا 600 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.9 میلیارد تومان

 • متراژ 230 متر
 • زیربنا 220 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.4 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 250 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 500 میلیون تومان

 • متراژ 270 متر
 • زیربنا 100 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 13 میلیارد تومان

 • متراژ 375 متر
 • زیربنا 425 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.5 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 190 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 2.9 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 210 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3 میلیارد تومان

 • متراژ 165 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.3 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 210 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 21 میلیارد تومان

 • متراژ 701 متر
 • طول بر 16 متر
 • عرض گذر 60 متر
 • نوع کاربری سایر
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 140 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.9 میلیارد تومان

 • متراژ 255 متر
 • زیربنا 100 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 67 میلیارد تومان

 • متراژ 1500 متر
 • زیربنا 3000 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 30 میلیارد تومان

 • متراژ 700 متر
 • زیربنا 350 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا چهار سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 4 میلیارد تومان

 • متراژ 530 متر
 • طول بر 15 متر
 • عرض گذر 15 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

قیمت کل: 33 میلیارد تومان

 • متراژ 1500 متر
 • طول بر 15 متر
 • عرض گذر 15 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

قیمت کل: 200 میلیارد تومان

 • متراژ 3200 متر
 • طول بر 80 متر
 • عرض گذر 120 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

قیمت کل: 15 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 350 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.7 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 210 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.7 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 105 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 155 میلیارد تومان

 • متراژ 3200 متر
 • طول بر 40 متر
 • عرض گذر 40 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 540 متر
 • زیربنا 118 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا دو سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 220 متر
 • زیربنا 245 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 283 متر
 • زیربنا 330 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 300 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 15 میلیارد تومان

 • متراژ 3000 متر
 • زیربنا 190 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 17 میلیارد تومان

 • متراژ 1500 متر
 • زیربنا 460 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

 • متراژ 450 متر
 • زیربنا 137 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 240 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 190 میلیارد تومان

 • متراژ 5000 متر
 • زیربنا 245 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 4.7 میلیارد تومان

 • متراژ 180 متر
 • زیربنا 300 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 6.7 میلیارد تومان

 • متراژ 380 متر
 • زیربنا 350 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.9 میلیارد تومان

 • متراژ 3400 متر
 • زیربنا 141 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

 • متراژ 170 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 2.2 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 197 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 10 میلیارد تومان

 • متراژ 440 متر
 • زیربنا 350 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 225 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 6.2 میلیارد تومان

 • متراژ 320 متر
 • زیربنا 375 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 7 میلیارد تومان

 • متراژ 360 متر
 • زیربنا 240 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 210 متر
 • زیربنا 220 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.1 میلیارد تومان

 • متراژ 290 متر
 • زیربنا 190 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.7 میلیارد تومان

 • متراژ 240 متر
 • زیربنا 250 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 4.5 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 230 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 2.3 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.2 میلیارد تومان

 • متراژ 260 متر
 • طول بر 18 متر
 • عرض گذر 14 متر
 • نوع کاربری سایر
مشاهده جزییات

قیمت کل: 6.5 میلیارد تومان

 • متراژ 500 متر
 • زیربنا 280 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.5 میلیون تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 580 میلیون تومان

 • متراژ 250 متر
 • طول بر 25 متر
 • عرض گذر 10 متر
 • نوع کاربری
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 130 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا دو سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 5.5 میلیارد تومان

 • متراژ 700 متر
 • زیربنا 160 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات