مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور رضا عظیمی

درباره من

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 385 متر
 • ، بنا 325 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 630 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - نجارده
 • زمین 1350 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 2150 متر
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 390 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 470 متر
 • ، بنا 235 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 453 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 420 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 380 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 640 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 640 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 680 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - سركاج
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 380 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - دارجار
 • زمین 215 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 6200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل