مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور رضا عظیمی

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 380 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 520 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 520 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 1100 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 112 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 325 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 390 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 440 متر
 • ، بنا 380 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - رویان
 • زمین 550 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 222 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 1060 متر
 • ، بنا 610 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 185 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 325 متر
 • ، بنا 155 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 1050 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 470 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 1250 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 385 متر
 • ، بنا 325 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 630 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - نجارده
 • زمین 1350 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور