مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور رضا عظیمی

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 420 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 480 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 750 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 325 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 460 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - رویان
 • زمین 550 متر
 • ، بنا 700 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - لتینگان
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 285 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 410 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 353 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 555 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 255 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رویان - تاشکوه
 • زمین 570 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 6 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 910 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 1400 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 700 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 2000 متر
 • ، بنا 750 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - رویان
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 940 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 1600 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 640 متر
 • ، بنا 480 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 5200 متر
 • ، بنا 3400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، رویان - رویان
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 529 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش