مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور رضا عظیمی

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 240 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 650 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - امیر رود
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - امیر رود
 • زمین 460 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - امیر رود
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 1800 متر
 • ، بنا 750 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 383 متر
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 470 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 670 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 540 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 410 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 545 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 195 متر
 • ، بنا 91 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 370 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بنجکول
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 316 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - علی آباد عسگرخان
 • زمین 223 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - لتینگان
 • زمین 390 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 390 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - علی آباد عسگرخان
 • زمین 286 متر
 • ، بنا 372 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش