مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور رضا عظیمی

درباره من

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 450 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 850 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 610 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 1050 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 1050 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 2500 متر
 • ، بنا 2000 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 680 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - علی آباد عسگرخان
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - لتینگان
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 520 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 1100 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 630 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 612 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - لتینگان
WhatsApp Chat