مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  مشاور مهندس دهقان

  برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

  قیمت کل: 7.5 میلیارد تومان

  • متراژ 380 متر
  • زیربنا 390 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 360 متر
  • زیربنا 280 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 800 میلیون تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 105 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ 2500 متر
  • زیربنا 100 متر
  • اتاق 1 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 700 میلیون تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 90 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 10 میلیارد تومان

  • متراژ 4400 متر
  • طول بر 40 متر
  • عرض گذر 10 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 480 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا چهار سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5 میلیارد تومان

  • متراژ 490 متر
  • زیربنا 525 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 167 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 700 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 220 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 700 متر
  • زیربنا 155 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا دو سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ 700 متر
  • زیربنا 145 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 800 میلیون تومان

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 105 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 700 متر
  • زیربنا 145 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 800 میلیون تومان

  • متراژ 140 متر
  • زیربنا 90 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ 205 متر
  • زیربنا 140 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 26.5 میلیارد تومان

  • متراژ 340 متر
  • زیربنا 115 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 110 میلیارد تومان

  • متراژ 44775 متر
  • طول بر 200 متر
  • عرض گذر 16 متر
  • نوع کاربری
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.7 میلیارد تومان

  • متراژ 255 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید