مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در نخ شمال نوشهر

 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 612 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 650 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 195 متر
 • ، بنا 91 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 555 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 255 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 910 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال