مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در چلندر نوشهر

 • زمین 2150 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 1800 متر
 • ، بنا 750 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 670 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 285 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 5200 متر
 • ، بنا 3400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 1350 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 1350 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
WhatsApp Chat