مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در بند پی نوشهر

 • زمین 400 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 325 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 460 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
WhatsApp Chat