مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در سلمان شهر متل قو

 • زمین 150 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 1 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 275 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 175 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 148 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 265 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 700 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 6000 متر
 • ، بنا 700 متر
 • ، 7 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 242 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر