مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در خطیب کلا چمستان

 • زمین 210 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 225 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
WhatsApp Chat