مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در سنگ چالک چمستان

 • زمین 180 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک