مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در حاجی کلا چمستان

 • زمین 280 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 275 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 290 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا