مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در عبدالله آباد چمستان

 • زمین 170 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 265 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 290 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 84 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 165 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 155 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 205 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 272 متر
 • ، بنا 235 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد