مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در امامزاده عبدالله آمل

 • زمین 240 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 520 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
WhatsApp Chat